Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

„@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line

Zdjęcie

W województwie śląskim powstaje innowacyjne narzędzie pracy dla specjalistów rynku pracy pn. „WOPZ - Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych - elektroniczny program doradczy".

PHU APUS Robert Meller z Częstochowy realizuje na terenie województwa śląskiego projekt innowacyjny testujący pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.4.
W trakcie realizacji projektu zostanie opracowane innowacyjne narzędzie pn. „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) - elektroniczny program doradczy", przeznaczone dla wszystkich specjalistów zajmujących się problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego z terenu woj. śląskiego, w szczególności doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego czy doradców personalnych.

Jak powstał projekt oraz początki jego realizacji

Przeprowadzona w roku 2010 przez firmę PHU APUS Robert Meller z Częstochowy diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim wykazała, że narzędzia wsparcia dostępne dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo są niewystarczające do zmiany ich sytuacji na regionalnym rynku pracy.

W okresie VII-VIII 2011 r., tj. po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu, wykonano pogłębioną diagnozę problemu, której celem była weryfikacja zapotrzebowania rynku pracy na przygotowywane w ramach projektu nowe narzędzie WOPZ. Wykazała ona, że doradcy zawodowi oczekują narzędzia osadzonego w określonej koncepcji, dzięki czemu wiedzą oni, w jakich sytuacjach i w jakim celu zastosować dane narzędzie, czego można oczekiwać po jego wynikach. Ze względu na wysoką ocenę koncepcji Hollanda, która z jednej strony dobrze opisuje różnorodne preferencje zawodowe, z drugiej strony jest też intuicyjnie zrozumiała dla klientów, została oparta na niej pierwsza część WOPZ.

Co to jest WOPZ?

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych to narzędzie pozwalające doradcy kompleksowo zdiagnozować zarówno preferencje zawodowe osoby zgłaszającej się, jak i pomagające postawić diagnozę preferencji w zakresie właściwości pracy. Jest to aplikacja, która nie tylko realizuje podstawowe, prawem ujęte standardy, lecz również wychodzi naprzeciw potrzebom doradców zawodowych - usprawnia ich pracę, zapewniając osobom zgłaszającym się do doradców wysoką jakość obsługi, kompleksowe badanie i ocenę, co z pewnością przyczyni się do sformułowania - za pomocą takiego narzędzia - trafnej diagnozy, a na jej podstawie - rzeczywistej pomocy zgłaszającej się osobie.
Nowatorski charakter WOPZ polega na umiejętnym wykorzystaniu i połączeniu dotychczasowej wiedzy w zakresie efektywności i skuteczności stosowania narzędzia IPD (Indywidualny Plan Działania) z rozwiązaniami o charakterze technicznymi, które umożliwiają zastosowanie wszechstronnego, efektywnego i kompleksowego narzędzia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
Uzyskane przy użyciu aplikacji WOPZ wyniki badania, na podstawie wielu komplementarnych testów, będą ze sobą powiązane, co zawęzi pole do ich interpretacji. Podejście takie w efekcie dostarczy trafną diagnozę, pozbawioną nadinterpretacji subiektywnych doradcy zawodowego.
Narzędzie przygotowywane w ramach projektu docelowo ma być stosowane przez wiele różnych instytucji pracujących z osobami bezrobotnymi oraz nieaktywnymi zawodowo lub pragnącymi zmienić pracę, m.in. przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracyOHP i inne jednostki wyspecjalizowane w działaniach na rzecz młodzieży czy instytucje szkoleniowe, prowadzące kształcenie ustawiczne z zakresu kompetencji zawodowych i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy. Charakter pracy tych instytucji jest bardzo zróżnicowany; podobnie zróżnicowane są charakterystyki klientów, z którymi pracują poszczególne instytucje. Z tego powodu narzędzie przygotowywane w ramach projektu musi cechować się dużym stopniem uniwersalności, tak by możliwe było jego elastyczne zastosowanie w różnych kontekstach doradztwa zawodowego oraz w stosunku do różnych typów klienta.

Zespół Metodyczny

Do tworzenia WOPZ został powołany Zespół Metodyczny, którego pracami kieruje dr Anna Paszkowska-Rogacz, pracownik naukowy w Zakładzie Psychologii Społecznej, Pracy i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator merytoryczny projektów Leonardo da Vinci oraz Grundvig, poświęconych doradztwu zawodowemu, jedna z bardziej doświadczonych specjalistek tej dziedziny w Polsce (www.paszkowska-rogacz.pl). PHU Apus Robert Meller uważa za swój duży sukces zaangażowanie dr Paszkowskiej-Rogacz, której wielkie doświadczenie zawodowe i autorytet w środowisku specjalistów rynku pracy jest gwarantem bezproblemowej realizacji projektu i daje realną szansę na jego powodzenie.

Zasada empowerment

Wdrożenie WOPZ do powszechnego użytku nie jest możliwe bez pełnej akceptacji ze strony instytucji rynku pracy woj. śląskiego, w tym w szczególności powiatowych urzędów pracy, dlatego też firma PHU Apus Robert Meller zaprosiła do udziału w projekcie instytucje rynku pracy w woj. śląskim, zakładając ich aktywne uczestnictwo na wszystkich etapach tworzenia WOPZ. Na zaproszenie odpowiedziało 15 powiatowych urzędów pracy, 3 OHP, WUP w Katowicach oraz 8 niepublicznych instytucji rynku pracy, zgłaszając do udziału w projekcie 68 pracowników.

Jak działa innowacja, czyli testowanie wstępnej wersji WOPZ

Obecnie trwa faza testowania wstępnej wersji produktu finalnego, która jest prowadzona na dwóch poziomach, obejmujących standaryzację oraz testowanie narzędzia WOPZ (aplikacja i produkty pomocnicze).
Standaryzacja WOPZ polega na dokładnym i szczegółowym określeniu procedury prowadzenia badań testowych i obejmuje 3 etapy badań: I etap - analiza czynnikowa (rzetelność, stabilność - badaniem objęto 600 osób), II etap - analiza konfirmacyjna (trafność zewnętrzna - badaniem objęto 300 osób), III etap - normalizacja (sprawdzenie na ile wyniki indywidualnego klienta różnią się od wyników całej populacji, uzyskany wynik pozwoli na stworzenie normy - badaniem objęto 1.000 osób).
Do udziału w testowaniu zaproszono użytkowników (specjalistów instytucji rynku pracy, w szczególności doradców zawodowych z woj. śląskiego, którzy testują WOPZ pod wzg. jej funkcjonalności, użyteczności i zastosowania wobec odbiorców) oraz odbiorców (osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia PUP, osoby nieaktywne zawodowo korzystające ze wsparcia agencji zatrudnienia i szkoleniowych oraz osoby uczestniczące pośrednio w testowaniu: członkowie rodzin osób bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo, osoby z najbliższego otoczenia).
Testowanie produktu finalnego polega na zorganizowaniu w woj. śląskim warsztatów służących zapoznaniu użytkowników z możliwościami i funkcjonalnością aplikacji WOPZ (ich celem będzie zebranie opinii nt. funkcjonalności aplikacji, stopnia skomplikowania jej obsługi, trafności i prognostyczności sporządzania diagnozy) oraz na zastosowaniu produktu finalnego przez użytkowników w pracy z odbiorcami (każdy ze specjalistów rynku pracy przygotuje 2 diagnozy z użyciem aplikacji WOPZ, które mogą stać się podstawą do przygotowania IPD).

Jak będzie wyglądał WOPZ w wersji ostatecznej?

W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny produkt finalny WOPZ, który będzie miał formę elektronicznej aplikacji on-line, umieszczonej na zewnętrznym serwerze, dostępnej po zalogowaniu się do systemu. Aplikacja składać się będzie z narzędzia diagnostycznego składającego się z diagnozy preferencji zawodowych oraz diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy.
Wyniki badania uzyskane dzięki WOPZ zostaną skonfrontowane z możliwościami jakie oferuje osobie badanej rynek pracy. Pozwoli to na dokonanie analizy porównawczej, na dostrzeżenie zbieżności, ale też rozbieżności pomiędzy preferencjami/ zdolnościami/ obawami osoby badanej, a oczekiwaniami rynku pracy. Rozbieżności zostaną omówione, aby zoptymalizować decyzje dotyczące realistycznego planowania przyszłości zawodowej.
Czas badania nie przekroczy 30 minut, a wyniki osoba badana otrzyma niemal natychmiast (niezbędny minimalny czas oczekiwania to czas generowania raportu), które będą przedstawione w formie raportu składającego się z 2 części:

  • części ilościowej (zawierającej znormalizowane wyniki, które pozwalają na ocenę nasilenia poszczególnych cech i preferencji osoby badanej, w porównaniu z populacją - wyniki zaprezentowane zostaną również w sposób graficzny w postaci wykresu),
  • części jakościowej (opisującej w sposób syntetyczny możliwości zawodowe, wynikające z preferencji osoby badanej).

Powstaną dwa raporty - raport dla klienta, który specjalista rynku pracy będzie mógł wydrukować i przekazać klientowi, oraz raport dla specjalisty rynku pracy, tj. raport poszerzony o dodatkowe informacje służące dalszemu efektywnemu wsparciu oferowanemu osobom bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo.
Obok produktu finalnego, powstaną produkty pomocnicze, takie jak „Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ", „WOPZ - instrukcja dla doradcy", „WOPZ - instrukcja dla badanego", „Program szkolenia dla użytkowników aplikacji WOPZ" oraz „Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce".

Realizacja projektu potrwa do końca listopada 2013 r.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego odwiedzania strony internetowej projektu www.apus.edu.pl, na której zamieszczane są bieżące informacje z poszczególnych etapów tworzenia WOPZ.
Informacji o projekcie udziela Agnieszka Meller, Koordynator Projektu.

Dane do kontaktu:
Biuro projektu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller,
42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15, lok. 11,
tel./fax 34-361-56-15, 783-430-977,
e-mail: projekt.innowacyjny@apus.edu.pl.


 
www.efs.slaskie.pl | www.efs.gov.pl | www.slaskie.pl                 Kontakt z administratorem portalu: tel. 032 774 04 33, mpodlaska@slaskie.pl

EFS slaskie.pl EFS śląskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i wykonanie strony www: Art4net s.c.